فروش گل های گلدانی

پرورش گیاهان فصلی و غیر فصلی گل دار

گیاهان داخل ساختمانی، رنگ، زیبایی و گرما را به خانه اضافه می کنند ؛ آنها با بهبود کیفیت هوا امکان باغبانی را برای شما فراهم می کنند. پرورش بسیاری از گیاهان آپارتمانی آسان است، اما باید به آن ها توجه مناسبی داده شود تا به خوبی رشد کنند. از آنجایی که گیاهان آپارتمانی رشد خود را از گلخانه ها و در شرایط ایده آل آغاز کرده اند ، انتقال آنها به آپارتمان نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارد.

خرید گیاه گل دار

نیازهای گیاهان گل دار

  • آبیاری مناسببرخی گیاهان مانند گیاهان گلدار هستند که نیاز به آب بیشتر و برخی دیگر نیاز به آب کمتری دارند.
  • نور کافیبه طور کلی رشد گیاهان گلدار در نور نسبتاً روشن انجام می شود، به همین دلیل پنجره های واقع در سمت جنوب، شرق یا غرب خانه برای گیاه گلدار بهتر است. استفاده از نورهای مصنوعی در نزدیکی گلدان ، نور بیشتر و گرمای کمتری نسبت به نور استاندارد دریافتی از مهتابی به گیاه میرساند.
  • دمای محیطبه طور کلی رشد گیاهان گلدار در نور نسبتاً روشن انجام می شود، به همین دلیل پنجره های واقع در سمت جنوب، شرق یا غرب خانه برای گیاه گلدار بهتر است. استفاده از نورهای مصنوعی در نزدیکی گلدان ، نور بیشتر و گرمای کمتری نسبت به نور استاندارد دریافتی از مهتابی به گیاه میرساند.
  • میزان رطوبت
  • کود
خانهاطلاعات تماس